ผูกพันธ์ จ., วัชรสินธุ์ จ., และ เดียวอิศเรศ ว. “A COMPARISON OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING BETWEEN HIV-POSITIVE AND HIV-NEGATIVE ADOLESCENT AIDS ORPHANS การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของสุขภาวะทางจิตระหว่างเด็กวัยรุ่นกำพร้าจากเอดส์ที่ติดเชื้อเอชไอวีและเด็กวัยรุ่นกำพร้าจากเอดส์ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 32, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/87059.