บุญศิลป์ ส., และ พานิชกุล ก. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง FACTORS RELATED TO NEED OF CAREGIVERS IN STROKE PATIENTS”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2016, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/73745.