แสงพิทักษ์ ว., และ อาชาพิทักษ์ อ. “กิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล EXTRACURRICULAR ACTIVITIES TO PROMOTE LEARNING ABOUT MULTICULTURAL CARE AMONG NURSING STUDENTS”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 32, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64315.