อุคพัชญ์สกุล ป., เดียวอิศเรศ ว., และ วัชรสินธุ จ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก FACTORS RELATED TO PERCEIVED FATHERHOOD ROLES OF FIRST-TIME ADOLESCENT FATHERS”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 32, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64277.