ตปนียากร ว. “บทบรรณาธิการ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 32, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64255.