วนวงศ์ไทย ส., และ วิวัฒน์วานิช ส. “การพัฒนาขอบเขตเนื้อหาการส่งเสริมภาวะผู้นำในการจัดการสาธารณภัยของพยาบาล DEVELOMENT OF COVERAGE FOR PROMOTING NURSES’ LEADERSHIP IN DISASTER MANAGEMENT”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 31, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/56411.