ด้วงแพง ส. “สภาวะการทำหน้าที่ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง FUNCTIONAL STATUS AND FACTORS INFLUENCING FUNCTIONAL STATUS AMONG CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 31, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/56406.