ภูศรี เ., and เกิดมงคล พ. “ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และความเข้มแข็งในการมองโลก ของผู้เสพแอมเฟตามีน”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), vol. 28, no. 1, Jan. 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4845.