ภูศรี เ., และ เกิดมงคล พ. “ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และความเข้มแข็งในการมองโลก ของผู้เสพแอมเฟตามีน”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4845.