เพียรพิจารณ์ อ. “หยูกยาน่ารู้ คู่มือการใช้ยาฉบับประชาชน”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), vol. 27, no. 3, Jan. 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4834.