ธรรมรักษา พ. “ประสบการณ์ที่ประทับใจจากการเยือนบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 27, ฉบับที่ 3, มกราคม 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4833.