ธรรมรักษา พ. “ประสบการณ์ที่ประทับใจจากการเยือนบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), vol. 27, no. 3, Jan. 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4833.