กอบกิจสุมงคล ก., เอื้ออารี เ., วรอาคม อ., and แสนเจริญสุทธิกุล น. “ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด ณ รพ.รามาธิบดี”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), vol. 27, no. 3, Jan. 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4824.