เจริญสุข เ., ตรีเดช ป., และ ปั้นดี ว. “แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 27, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4813.