เจริญสุข เ., ตรีเดช ป., and ปั้นดี ว. “แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), vol. 27, no. 2, Jan. 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4813.