โสตถิผลอนันต์ ส., เข้มขัน เ., and นิโรธนันท์ อ. “รายงานวิจัยวิจัย ผลของการออกแบบการเรียนที่มีการใช้ประสบการณ์จริงในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), vol. 27, no. 1, Jan. 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4804.