กั้วกำจัดจ., and จีระแพทย์ว. “ประสบการณ์ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่ใส่ท่อหลอดลมคอ.”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), Vol. 27, no. 1, 1, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4803.