พงษ์สิงห์ ย. “กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการของครอบครัว: แนวคิดในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้ป่วยเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 27, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4792.