ศรีเกษม บ., และ วิวัฒน์วานิช ส. “ผลของการจัดรูปแบบการพยาบาลต่อจำนวนวันนอนของผู้ป่วยศัลยกรรม และ ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 26, ฉบับที่ 3, มกราคม 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4786.