ทังสุบุตร ย., รัตนานุกูล ง., และ ศิริวัฒน์ชัยพร ร. “การดำเนินชีวิตและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 26, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4783.