ปานเจริญ ร., ตรีเดช ป., and ครึกครื้นจิตร พ. “การปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ ในเขตภาคกลาง”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), vol. 26, no. 2, Jan. 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4782.