ตรีเดช ป., ครึกครื้นจิตร พ., and ธนกาญจน์ น. “ความพึงพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), vol. 26, no. 2, Jan. 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4779.