บึงอ้อ ก., และ ศิริมัย ว. “พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 26, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4778.