ขันเงิน และคณะ อ., และ แก้วจันทรา ไ. “ความรู้สึกต่อการปฏิบัติงานผิดพลาดบนตึกผู้ป่วยของ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 26, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4776.