ศรีจำนงค์ น., รวิวรกุล ท., ละกำปั่น ส., and มาลาธรรม พ. “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), vol. 26, no. 1, Jan. 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4769.