ทิพย์กาญจนเรขา ก. “คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2015, น. 141-4, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47642.