ระยาภ., เบญจกุลศ., เก่งการพานิชม., เก่งการพานิชธ., and ลัธธนันท์ก. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ตามแบบจำลองขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง EFFECTS OF THE SMOKING CESSATION PROGRAM APPLYING TRANSTHEORETICAL MODEL AMONG SMOKERS AT WONGWON SUB-DISTRICT, KUNTUNG DISTRICT, TR”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), Vol. 31, no. 2, May 2015, pp. 9-25, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47632.