ใจเตี้ย ส. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารพื้นบ้านของผู้สูงอายุในเขตเมือง FACTORS RELATED TO LOCAL FOOD CONSUMPTION OF THE ELDERLY IN URBAN AREA”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2015, น. 1-8, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47631.