เวียงเงิน ส., และ วิวัฒน์วานิช ส. “ผลของการใช้การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุต่อจำนวนวันนอนและความพึง พอใจของพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 25, ฉบับที่ 3, มกราคม 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4761.