จันทรภูมี เ., และ ศรีสถิตย์นรากูร บ. “ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาล”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 25, ฉบับที่ 3, มกราคม 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4756.