เพียรพิจารณ์ อ., ศรีอมรรัตนกุล ธ., และ วงศ์ใหญ่ ส. “การพัฒนาคู่มือประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล ในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 25, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4735.