จิโรจน์กุล ป., และ กิจสมพร จ. “การทบทวนสถานการณ์งานวิจัย ด้านสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 25, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4726.