โพธิ์พัฒนชัย อ., ศรเกษตริน อ., and จันทรา ร. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาล ด้านภัยพิบัติสำาหรับนักศึกษาพยาบาล”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), vol. 31, no. 1, Jan. 2015, pp. 1-12, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/39350.