ติรไพรวงศ์ ย., มิตรสัมพันธ์ น. . ม., นิลวัชรมณี จ. น., and ศิริศุภลักษณ์ พ. . ศ. “การใช้และอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต USAGE AND BARRIER OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) FOR TEACHING AND LEARNING OF INSTRUCTORS IN BACHELOR OF NUR”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), vol. 30, no. 3, Sept. 2014, pp. 77-86, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/30258.