เพียรพิจารณ์ อ. “รู้คิดจากชีวิตคนทํา”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2014, น. 104-8, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29287.