เอกธรรมสุทธิ์ช. “เขียนแผนการสอนอย่างไร...ในยุค TQF HOW TO WRITE TEACHING PLAN…IN TQF ERA”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), Vol. 30, no. 2, May 2014, pp. 91-103, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29286.