นุราภักดิ์ อ., สมภพเจริญ ม., เติมศิริกุลชัย ล., และ เก่งการพานิช ม. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรี่มือสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร FACTORS CORRELATED WITH ASSERTIVE BEHAVIOR FROM SECOND-HAND SMOKE IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK METROPOLITAN”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2014, น. 37-47, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29282.