แก้วทองน., เติมศิริกุลชัยล., ลีระพันธ์ป., เก่งการพานิชธ., and แก้วดำเกิงข. “ความแตกฉานด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย จังหวัดสระแก้ว HEALTH LITERACY OF GROUP AT RISK OF HYPERTENSION AT BAN NONGHOI SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL,SA KAEO PROVINCE”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), Vol. 30, no. 1, Jan. 2014, pp. 45-56, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29276.