ศิริสม น., ลีระพันธ์ ป., เก่งการพานิช ธ., และ เก่งการพานิช ม. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของข้าราชสำนักที่ปฏิบัติงานภายในเขตสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต FACTORS RELATED TO EXERCISE BEHAVIOR AMONG OFFICERS IN SUANCHITRALADA, DUSIT PALACE”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, น. 34-44, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29275.