นาคกุล ล., ตรีเดช ป., ปั้นดี ว., and ศิริ ส. “ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี (Needs of Self Development Among Ramathibodi Hospital Personnel)”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), vol. 30, no. 1, Jan. 2014, pp. 22-33, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29274.