คชาทอง พ., ตรีเดช ป., and ปั้นดี ว. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3S ของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม FACTORS ASSOCIATED WITH THE IMPLEMENTATION OF THE 3-S POLICY OF THE DIRECTORS OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN NAKHONPATHOM”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), vol. 30, no. 1, Jan. 2014, pp. 1-9, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29272.