ภูมิสวัสดิ์ น., สุวิทยะศิริ น., และ ไชยทรัพย์ น. “การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลราชวิถี Perceived Benefits and Health Promoting Behaviors in Pregnant Women at Antenatal Clinic of Rajavithi Hospital”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 29, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013, น. 80-94, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28972.