พรสมบูรณ์ศิริ อ., มลคล้ำ ป., และ ครองระวะ ร. “การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 Parental Raising and Psychological Characteristics Relate”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 29, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013, น. 1-9, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28962.