เก่งการพานิช ม., เก่งการพานิช ธ., ลัธธนันท์ ก., เบญจกุล ศ., และ พรรคเจริญ ห. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในภาคใต้ของไทย Factors Related to Tax Avoidant Cigarette Smoking in the South of Thailand”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 29, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, น. 82-95, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28929.