ก้านศรี จ., วสุวัต ส. ., มาลัย ช. ., และ บูรณะเรข ศ. . . “บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่รับการรักษาด้วยไฟฟ้าโดยใช้ยาระงับความรู้สึก”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 39, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 11-22, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/260080.