บัวชู ท., ศรีวิสัย ท., ขุนแก้ว เ. ., แตรประสิทธิ์ ย. ., คำพิริยะพงศ์ ณ. ., และ โพธิ์ศรี ส. . . “การพัฒนาแบบประเมินภาวะสุขภาพสำหรับผู้ช่วยพยาบาล”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 39, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 34-45, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/258930.