ศรีสวัสดิ์ ส. ., เฮงอุดมทรัพย์ ภ. ., และ ชัยเสนา ดาลลาส จ. . “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 37, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 74-85, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/251174.