ทิพย์กาญจนเรขา ก. “ปกหลัง”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 37, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/250534.