โพธิ์สุวรรณ์ จ., รอดจากภัย ย. ., อับดุลลากาซิม ป. ., และ วงษ์สุทธิเลิศ อ. . “ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไอโอดีนสูงในผู้ป่วย โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษชนิดเกรฟส์ในพื้นที่ที่มีไอโอดีนเพียงพอ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 38, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 73-83, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/250350.