อภิสิทธิวาสนา น. ., ศรีชัยรัตนกูล เ. . ., และ เทียมหมอก ม. . . “สถานการณ์การติดเกม และปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมในเด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 37, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2021, น. 254-66, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/249458.