ศรีคำภา ส. ., มูลศาสตร์ ส. ., และ ทิพย์กาญจนเรขา ก. . . “การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 197-12, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/249365.