ศรีดาเกษ เ. . ., และ โชติชัย เ. . “ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและการมีเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 37, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 99-111, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/248843.