ธรรมกุล ด., และ อนนท์รัตน์ ก. . “การพยาบาลโดยใช้ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง: มิติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 37, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 14-24, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/248773.